Regulamin Ośrodka

• W Ośrodku przyjmowane są osoby, które wyrażają zgodę na kontakt z pracownikami ośrodka i respektują niniejszy regulamin.

• Zgodnie z etyką swojego zawodu i w trosce o wysoką jakość świadczonych usług, psychoterapeuta poddaje swoją pracę także regularnym superwizjom.

• Z pomocy psychoterapeutycznej mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, wymagana jest obecność lub pisemna zgoda opiekuna prawnego. Osoby niepełnoletnie przyjmowane są po konsultacji psychoterapeuty z rodzicami. Pomoc psychologiczna osób niepełnoletnich odbywa się po uzyskaniu pisemnej zgody od rodzica/ opiekuna prawnego.

• W przypadku rozpoczęcia psychoterapii: psychoterapeutę i Pacjenta obowiązuje kontrakt terapeutyczny zawierany ustnie, którego zasady mogą nieznacznie modyfikować niniejszy regulamin.

• Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzają konsultacje (zwykle od 1 do 3 spotkań), które mają prowadzić do sformułowania problemu, celu i zasad pracy.

• Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu, chyba, że prowadzący wspólnie z Pacjentem uzgodni, że potrzebna jest inna częstotliwość spotkań.

• Sesja trwa 50 minut. Jeżeli Pacjent spóźnia się na sesję, to nie zostaje ona przedłużona.

• Usługi są odpłatne zgodnie z cennikiem Ośrodka. Pacjent zobowiązany jest uiścić opłatę za konsultację, zarówno stacjonarną jak i za pośrednictwem SKYPE – przed jej rozpoczęciem.

• Umówioną wcześniej konsultację lub sesję pacjent może odwołać nie ponosząc jej kosztu najpóźniej 7 dni przed ustalonym terminem. Pacjent ponosi koszt umówionej sesji, na którą się nie zgłosił w przypadku, gdy nie odwołał jej w wyznaczonym terminie. Aby odwołać wizytę należy skontaktować się z terapeutą bądź recepcją Ośrodka. Należność za poprawnie odwołaną wizytę zostanie zwrócona w terminie 7 dni od daty planowanej wizyty bądź, po uzgodnieniu z pacjentem, zaliczona na poczet kolejnej sesji.

• Psychoterapeuta może odmówić świadczenia usług osobom, które zgłaszają żądania niemożliwe do zrealizowania lub szkodliwe dla siebie i/lub otoczenia. Dotyczy to również sytuacji, kiedy psychoterapeuta uznaje, że nie może rzetelnie świadczyć usług na rzecz danego Pacjenta (powody mogą mieć charakter osobisty lub zawodowy) psychoterapeuta kieruje wówczas pacjenta do innego specjalisty lub na bezpłatną konsultację 20 min na terenie ośrodka

• Przerwa w spotkaniach powyżej 2 tygodni traktowana jest jako przerwanie procesu terapeutycznego, a więc także utracenie gwarancji terminu.

• Psychoterapeuta może odmówić świadczenia usługi osobie,która naraża jego dobro osobiste, jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub jest agresywna. W takim wypadku zastrzega sobie także prawo do wezwania ochrony.

• Psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z terapii, a także samego faktu korzystania przez pacjenta z terapii wobec osób trzecich. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi pacjenta, np. psychiatrą, udostępnia tylko niezbędne informacje, za wiedzą pacjenta.

• W stanach zagrożenia zdrowia i życia pacjenta lub innych osób, specjaliści mają prawo zatrzymać Pacjenta w ośrodku i wezwać służby ratownicze, co jest zgodne z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego z dnia 19.08.94 r.

• Zaświadczenia o korzystaniu z pomocy psychologicznej są wydawane na życzenie klientów, ale wyłącznie ze wskazaniem od kiedy odbywają się spotkania i w jakiej częstotliwości oraz w przypadku, gdy odbyły się przynajmniej trzy wizyty psychologiczne. W przypadku sporządzania opinii specjalista ma prawo sprawdzić zgodność podawanych danych osobowych z dowodem tożsamości.

• Polityka prywatności dotycząca sposobu przechowywania Twoich danych osobowych dostępna jest na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do zapoznania się z nią i w razie pytań o kontakt: lea@qne855574c1a.nazwa.pl

• Właścicielem strony i administratorem danych jest: Ośrodek Centrum Karolina Jarmołowicz-Turczynowicz z siedzibą Hoża 50/3b 00-685 Warszawa, PL, NIP:5372033079, Regon:14067536

www.osrodek-centrum.pl

Możesz zmienić swoje życie na lepsze już dziś.Umów się na pierwszą bezpłatną konsultację!
Możesz zmienić swoje życie na lepsze już dziś.Umów się na pierwszą bezpłatną konsultację!