Regulamin Ośrodka

 1. W Ośrodku przyjmowane są̨ osoby, które wyrażają̨ zgodę̨ na kontakt z pracownikami Ośrodka i respektują̨ niniejszy Regulamin. W przypadku rozpoczęcia psychoterapii: Specjalistę i Pacjenta obowiązuje kontrakt terapeutyczny, którego zasady mogą nieznacznie modyfikować niniejszy regulamin.
 2. Z pomocy psychoterapeutycznej mogą̨ korzystać́́ osoby posiadające pełną zdolność́́ do czynności prawnych. W przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, wymagana jest obecność́́ lub pisemna zgoda opiekuna prawnego. Osoby niepełnoletnie przyjmowane są̨ wyłącznie po konsultacji Specjalisty z rodzicami. Pomoc psychologiczna osób niepełnoletnich odbywa się̨ po uzyskaniu zgody od rodzica/ opiekuna prawnego.
 3. Specjalista może odmówić́ świadczenia usług osobom, które zgłaszają̨ żądania niemożliwe do zrealizowania lub szkodliwe dla siebie i/lub otoczenia. Dotyczy to również sytuacji, kiedy Specjalista uznaje, że nie może rzetelnie świadczyć́ usług na rzecz danego Pacjenta (powody mogą̨ mieć́ charakter osobisty lub zawodowy), Specjalista kieruje wówczas Pacjenta do innego specjalisty lub na bezpłatną konsultację online z szefową Ośrodka celem doboru Specjalisty.
 4. Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzają̨ konsultacje (zwykle od 1 do 3 spotkań́), które mają prowadzić́́ do sformułowania problemów i celów do pracy psychoterapeutycznej.
 5. Spotkania odbywają̨ się̨ raz w tygodniu, chyba, że Specjalista wspólnie z Pacjentem uzgodni, że potrzebna jest większa częstotliwość́ spotkań́.
 6. Sesja trwa 50 minut. Jeżeli Pacjent spóźnia się̨ na konsultację/sesję to nie zostaje ona przedłużona.
 7. Koszt konsultacji/sesji jest zgodny z Cennikiem, a płatność dokonywana jest przed konsultacją/sesją
 8. Płatności i nieobecności:
 • w ciągu roku jest możliwość 5 nieodpłatnych nieobecności na sesjach
 • umówioną wcześniej konsultację/sesję pacjent może odwołać nie ponosząc jej kosztu najpóźniej 7 dni przed umówionym terminem. Wszelkie konsultacje/sesje odwołane w czasie krótszym niż 7 dni przed umówionym terminem lub w liczbie przekraczającej możliwą nieobecność, podlegają opłacie zgodnie z cennikiem i powinny być uregulowane w ciągu 7 dni.
 • aby odwołać wizytę należy skontaktować się telefonicznie z recepcją Ośrodka lub mailowo bezpośrednio ze Specjalistą
 • nieodwołanie wizyty i niepojawienie się na umówionej konsultacji/sesji traktowane jest jako przerwanie procesu psychoterapeutycznego, co skutkuje utratą gwarancji stałego terminu
 • w przypadku nieobecności na 3 sesjach z rzędu, Pacjent ponosi ryzyko utraty gwarancji stałego terminu
 1. Zakończenie procesu psychoterapeutycznego odbywa się tylko i wyłącznie w czasie konsultacji/sesji i jest omawiane osobiście ze Specjalistą. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że inna forma może być dla niego szkodliwa. Oznacza to, że ani Specjalista ani pracownicy Ośrodka nie będą prowadzili komunikacji w tej sprawie w innej formie m.in. mailowa, telefoniczna, SMS-ową.
 2. Zgodnie z etyką swojego zawodu i w trosce o wysoką jakość́ świadczonych usług, psychoterapeuta poddaje swoją pracę także regularnym superwizjom.
 3. Pracownicy Ośrodka oraz Specjaliści zobowiązani są do zachowania tajemnicy w zakresie wszelkich informacji pochodzących od Pacjenta, a także samego faktu korzystania z pomocy, wobec osób trzecich. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia Pacjenta i osób trzecich i sytuacje określone prawem.
 4. W stanach zagrożenia zdrowia i życia Pacjenta lub innych osób, pracownicy Ośrodka i Specjaliści mają prawo zatrzymać́́ Pacjenta w Ośrodku i wezwać́́ służby ratownicze, co jest zgodne z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego z dnia 19.08.94 r.
 5. Zaświadczenia o korzystaniu z usług Ośrodka wydawane są na życzenie Klientów, ale wyłącznie ze wskazaniem: od kiedy odbywają̨ się̨ spotkania i w jakiej częstotliwości oraz w przypadku, gdy odbyły się przynajmniej trzy wizyty psychologiczne. W przypadku sporządzania opinii Specjalista ma prawo sprawdzić́ zgodność́ podawanych danych osobowych z dowodem tożsamości.
 6. Polityka prywatności dotyczącą sposobu przechowywania i przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej: www.osrodek-centrum.pl.
 7. Właścicielem strony i administratorem danych jest: Ośrodek Centrum Karolina Jarmołowicz, z siedzibą Hoża 50/3c 00-685 Warszawa, PL, NIP:5372033079, Regon:14067536
Możesz zmienić swoje życie na lepsze już dziś.Umów się na pierwszą bezpłatną konsultację!
Możesz zmienić swoje życie na lepsze już dziś.Umów się na pierwszą bezpłatną konsultację!